English|فارسي      امروز: يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢

 

موسسات خیریه بیمارستانی به منظور ساماندهی خدمات عام المنفعه و امور نیکوکاری و بهره برداری از منابع حاصل از امور خیریه جهت تامین نیاز های دارویی، درمانی، حمایتی و تجهیزات مورد نیاز بیماران، همچنین ساخت و بازسازی بیمارستان، درمانگاههای تخصصی و نیز توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در بیمارستان های دانشگاهی از سال 1395 در اولویت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است تا در کنار هربیمارستان دانشگاهی یک موسسه خیریه تشکیل گردد.

این موسسات دارای ماهیت غیر سیاسی، غیر تجاری، غیرانتفاعی، غیردولتی، داوطلبانه و عام المنفعه بوده و تحت عنوان مؤسسه خیریه در موضوع امور خیریه و نیکوکاری و حمایت از بیماران با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و براساس اساسنامه مصوب و با مجوز وزارت کشور فعالیتمی نمایند و ضمن اینکه ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران، ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان، هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت از اهداف این مهم این موسسات می باشند که در اجرای این اهداف : همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان مؤسسه ، پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی ،تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه ، شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع و برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه،گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی از روش های اجرایی خواهد بود.