English|فارسي      امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦

به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظام مند سازی و تائید طرح ها، برنامه ها و روشهای مشارکت های اجتماعی در بخش سلامت و روشهای جذب مشارکت خیرین در بخش سلامت و شناسایی، هدایت، ترغیب و جذب خیرین بخش سلامت در سطح استان و هماهنگی بین بخشی با سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در بهره گیری از همه ظرفیت های منطقه ای، شورای مشارکتهای اجتماعی سلامت دانشگاه تشکیل گردیده است.
اهداف و سیاست ها و وظایف شورا:
• اولویت بندی نیازهای حوزه بهداشت و سلامت استان جهت هدایت کمک های خیرین به نیازهای اولویت دار
• تصویب طرح ها، برنامه ها و روش های مشارکت اجتماعی در بخش سلامت
• پیشنهاد و بررسی طرح ها و برنامه های مربوط به تبلیغات و فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت درحوزه سلامت
• بررسی راهکارهای ترغیب و تشویق خیرین به حوزه سلامت و فرهنگ سازی در این زمینه و ارتقاء اعتماد خیرین بعنوان یکی از اصلی ترین شاخصهای جلب مشارکت خیرین
• بررسی نحوه تعامل، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه مشارکتهای اجتماعی سلامت و جذب مشارکت خیرین سلامت
• طراحی نحوه بهره گیری از ظرفیت های فرهیختگان حوزه اجتماعی، معتمدین و بزرگان جامعه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورهای اسلامی شهر و روستا جهت تقویت بخش سلامت و جذب کمکهای خیرین.
• حمایت قانونی از فعالیتهای مؤسسات خیرین با ارائه پیشنهاد در جهت تصویب قوانین و مقررات لازم برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مؤسسات بهداشتی و درمانی خیرین
• تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه سلامت و توجه به یکپارچه سازی و پرهیز از فعالیتهای موازی
• افزایش حساسیت و ایجاد انگیزه در مدیران نسبت به جذب مشارکتهای اجتماعی و مردمی حوزه سلامت
• استفاده بهینه و مناسب از رسانه های موجود با تأثیرگذاری گسترده و با مخاطبان بالا در جهت تقویت مشارکتهای اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی و خیرین